Thienphutrans.wevina.vn
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN PHÚ
Tư vấn hỗ trợ Mr Phong Số Điện Thoại : 0936800290 - 0906046910 Email : phonghp.thienphu@gmail.com phongngo.haiphong@gmail.com
Văn Phòng Đại Diện : Số 8 ngõ 694 Tôn Đức Thắng Sở Dầu, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng
Kiểm tra thực tế hàng hóa
Oct. 05, 2015

2) Về kiểm tra thực tế hàng hóa:


a) Trách nhiệm của công chức kiểm hóa:


+ Công chức sử dụng CKO để thông báo cho người khai về hình thức, địa điểm và thời


gian kiểm tra thực tế và việc chuyển luồng (nếu có) theo chỉ đạo của Chi cục trưởng.


Riêng tỷ lệ kiểm tra không thông báo cho người khai hải quan;


+ Thực hiện kiểm tra theo quy định và các chỉ dẫn của Chi cục trưởng.


Ghi rõ kết quả có phù hợp hay chưa phù hợp so với khai báo, đồng thời ghi đầy đủ thông


tin để làm căn cứ tính thuế; cập nhật “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý” và ghi nhận


tại Phiếu ghi kết quả kiểm tra.


Riêng việc ghi nhận trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra được thực hiện như sau:


* Trường hợp đúng khai báo, ghi nhận kết quả tại các ô số 1, số 2, số 4 mục IIA hoặc IIB


tương ứng với hình thức kiểm tra trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra (Lưu ý: công chức hải


quan không phải ghi nhận vào ô số 3 mục IIA hoặc IIB, Chi cục trưởng không phải ghi


nhận vào ô số 5 mục IIA hoặc IIB);


* Trường hợp chưa đủ căn cứ để xác định tính chính xác của nội dung khai so với thực tế


hàng hóa, ghi nhận kết quả kiểm tra tại ô số các ô số 1, số 2, số 4 mục IIA hoặc IIB


tương ứng; ghi nhận nội dung nghi vấn và đề xuất tăng hình thức (nếu có), mức độ kiểm


tra tại ô số 3 Mục II.A hoặc Mục II.B Phiếu ghi kết quả kiểm tra, đồng thời cập nhật kết


quả kiểm tra, nội dung nghi vấn và đề xuất xử lý trên Phiếu vào ô “Cập nhật ý kiến của


công chức xử lý” trên Hệ thống. Sau khi có ý kiến phê duyệt của Chi cục trưởng, tiếp tục


thực hiện việc kiểm tra hàng hóa và ghi nhận kết quả kiểm tra trên Phiếu ghi kết quả


kiểm tra trên Hệ thống và xử lý kết quả kiểm tra.


* Trường hợp phát hiện hàng hóa không đúng khai báo, thực hiện như sau: Trường hợp


kiểm tra thủ công toàn bộ (100%): Công chức hải quan ghi nhận kết quả kiểm tra hàng


hóa tại các ô số 1, số 2, số 4 mục IIB trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra. Tại ô số 2 phải ghi


cụ thể sai về tên hàng, mã số, lượng hàng, xuất xứ, chất lượng và ghi “các mặt hàng sai


so với khai báo; nếu có mặt hàng đúng như khai báo thì ghi thêm “các mặt hàng xuất


khẩu hoặc nhập khẩu còn lại đúng như khai của người khai hải quan”. Cập nhật nội dung


ghi nhận trên Phiếu vào ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý” trên Hệ thống và xử lý vi


phạm trong thẩm quyền quy định.


Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất xử lý tại ô số 3 Mục II.B trên Phiếu, trình Chi cục


trưởng xem xét, quyết định, ký tên, đóng dấu tại số 5 Mục II.B trên Phiếu, đồng thời “Cập


nhật ý kiến” trên Hệ thống. Sau khi Chi cục trưởng phê duyệt ý kiến đề xuất thì thực hiện


các thủ tục tiếp theo.


* Đối với kiểm tra thủ công tỷ lệ hoặc kiểm tra qua máy soi: ghi kết quả kiểm tra hàng


hóa tại các ô số 1, số 2, số 4 mục IIA hoặc IIB tương ứng với hình thức kiểm tra trên


Phiếu; đề xuất tăng tỷ lệ kiểm tra hoặc hình thức, mức độ xử lý tại ô số 3 mục II.A hoặc


II.B trên Phiếu. Đồng thời cập nhật kết quả kiểm tra, nội dung nghi vấn và đề xuất xử lý


trên Phiếu và “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý” trên Hệ thống. Chi cục trưởng xem


xét, quyết định, ký tên, đóng dấu tại ô số 5 mục II.A hoặc II.B trên Phiếu ghi kết quả


kiểm tra. Công chức căn cứ chỉ đạo của Chi cục trưởng để tiếp tục kiểm tra hải quan (nếu


có) và tiếp tục ghi nhận kết quả kiểm tra vào Phiếu và “Cập nhật ý kiến” trên Hệ thống


hoặc chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý vi phạm để thực hiện tiếp các thủ tục theo quy định.


+ Thực hiện việc lấy mẫu (nếu có) theo quy định tại Điều 31 Thông tư 38/2015/TT-BTC;


b) Xử lý kết quả kiểm hóa:


+ Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp và thuộc trường hợp thông quan thì công chức


kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện:


* Ghi nhận kết quả kiểm tra đã ghi nhận tại Phiếu ghi kết quả kiểm tra vào Hệ thống tại ô


“Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”;


* Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa thông qua chức năng CEA/CEE;


* Riêng đối với trường hợp thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa căn cứ vào thông tin dừng


đưa hàng qua khu vực giám sát thì nhập kết quả kiểm tra và đề xuất cho phép hàng hóa


tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo thông qua chức năng “E. Nhập thông tin xử lý


dừng đưa hàng qua khu vực giám sát” trên Hệ thống e-Customs.


+ Kiểm tra hàng hóa luồng đỏ đối với các trường hợp tờ khai có đề nghị giải phóng hàng,


đưa hàng hóa về bảo quản theo quy định.


+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa không đúng so với khai báo thì đề nghị


khai bổ sung và xử lý nếu có; chuyển hồ sơ đến các bước nghiệp vụ tiếp theo để xem xét,


quyết định.


+ Trường hợp hàng thuộc đối tượng phải tính lại thuế thì công chức kiểm hóa ghi nhận kết


quả kiểm hóa chuyển toàn bộ hồ sơ về công chức kiểm tra hồ sơ để xử lý về thuế theo


quy định.


+ Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa qua máy soi container tại địa điểm kiểm tra tập


trung, công chức thực hiện kiểm tra qua máy soi xử lý kết quả kiểm tra như hướng dẫn


đối với công chức kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai;

+ Trường hợp hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu luồng đỏ, sau khi kiểm tra


thực tế hàng hóa, công chức hải quan thực hiện:


* Niêm phong hải quan (nếu hàng hóa niêm phong được), lập biên bản bàn giao trên Hệ


thống thông qua chức năng “Biên bản bàn giao”.


Trường hợp hàng hóa không thể niêm phong được thì ghi rõ trên Biên bản bàn giao tên


hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu và chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa kèm theo Biên


bản bàn giao (nếu cần).


In 02 bản Biên bản bàn giao từ Hệ thống; ký tên, đóng dấu công chức. Yêu cầu đại diện


doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên.


Cơ quan hải quan lưu 01 bản; giao 01 bản cùng hàng hóa cho đại diện doanh nghiệp vận


chuyển đến cửa khẩu xuất.


* Xác nhận đã niêm phong sau khi đã lập Biên bản bàn giao (bao gồm cả trường hợp hàng


hóa thuộc đối tượng niêm phong nhưng không thể niêm phong được) trên Hệ thống thông


qua chức năng “Xác nhận niêm phong hàng hóa”;


Trường hợp không thực hiện được việc cập nhật, trao đổi thông tin qua Hệ thống theo quy


định tại khoản 3 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì thực hiện lập Biên bản bàn giao


theo mẫu số 10/BBBG/GSQL


Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC để bàn giao hàng hóa cho


người khai hải quan vận chuyển đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để làm tiếp thủ


tục theo quy định.


Theo dõi thông tin hàng hóa vận chuyển trên Hệ thống e-Customs đối với trường hợp lập


Biên bản bàn giao trên thống, hoặc thông tin hồi báo thông qua bản fax Biên bản bàn giao


từ Chi cục Hải quan nơi vận chuyển đến, chủ trì truy tìm trong trường hợp quá thời hạn


vận chuyển nhưng hàng hóa chưa đến đích.

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào